VZŤAHOVÉ A INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI SEXUOLÓGIE A INTIMITY

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO sa venuje najmä klientovi jednotlivcovi, ktorý má záujem rozšíriť si vedomosti v oblasti vlastnej sexuality a lepšie pochopiť intimitu medzi dvoma ľuďmi, ktorá je základom partnerského vzťahu. Pomáha pochopiť a následne rieši rôzne problémy psychického pôvodu zo sexuálnej oblasti spôsobené napríklad výchovou, neprijatím vlastného tela a sexuality a podobne. Taktiež, ale pomáha rozvíjať fyzické a emocionálne znalosti a schopnosti potrebné pri sexuálnej interakcií. Môže napomôcť nájsť si alebo zlepšiť vzťah vďaka pochopeniu rozdielnosti chápania a prežívania sexuality partnerov. Prebieha formou spojenia teoretickej prednášky, praktických ukážok a individuálnych praktických cvičení. S pomocou terapeuta si na začiatku definujete problém/dysfunkciu na ktorom chcete pracovať a ďalej prostredníctvom testov, riadených otázok a cvičení vyhodnocujete odkiaľ tento problém pramení. Následne s pomocou terapeuta si určíte možnosti riešenia/nápravy. 

VZŤAHOVÉ PORADENSTVO sa zaoberá rovnakými témami ako individuálne, ale je nutné, aby sa konzultácie zúčastnili obaja partneri. Napriek tomu, že väčšinou je jeden z partnerov takpovediac „iniciátor“, sedenie spočíva najmä v riadenej komunikácii partnerov s prípadnou pomocou mediátora/kouča, aby bola vzhľadom na rozdiely vo vnímaní žien a mužov zabezpečená správna prezentácia a pochopenie názorov a pocitov toho druhého, ktorá pomáha upevňovať dôveru a vzťah medzi partnermi. Prebieha formou spojenia teoretickej prednášky, praktických ukážok a párových praktických cvičení. S pomocou terapeuta si na začiatku spoločne definujete problém/dysfunkciu na ktorom chcete pracovať a ďalej prostredníctvom testov, riadených otázok a cvičení vyhodnocujete odkiaľ tento problém pramení. Následne s pomocou terapeuta si určíte možnosti riešenia/nápravy, ktoré sú akceptovateľné pre oboch partnerov.

Zároveň sa môže klient/klienti s pomocou kouča rozhodnúť rozvinúť svoje vedomosti aj pomocou terapií, kurzov a praktických cvičení z našej ponuky.

Aby ste si mohli byť istý, že tento spôsob poradenstva Vám vyhovuje ponúkame prvú telefonickú konzultáciu v dĺžke 30-60 minút úplne zadarmo, kde vám podrobnejšie vysvetlíme postup koučingu, prípadne ponúkneme iné vhodné služby z našej ponuky.

Cena bežného sedenia v dĺžke 60 minút je 20€